historie

[EN] scroll below

Lazar Auspitz (Václavská 6) S vlnou začal Lazar Auspitz obchodovat v Křižovnickém dvoře na Starém Brně na konci 18. století. Svůj podnik pak vybudoval na Ugartově ulici 6 (dnešní Václavská). Továrna byla vystavěna podle návrhu Ludwiga Friedricha Förstera před r. 1850, dodnes se podařilo zachovat její členění stejně jako vnitřní konstrukci. Později vedli firmu Auspitzovi vnukové (Gomperzové), kteří ji zmodernizovali. Na trh dodávali vlněné zboží pod značkou LAE – ponechali tedy původní název. Po válce se stal podnik školním závodem Mosilany, pak zde byl Výzkumný ústav vlnařský a Výzkumný ústav pletařský. Dnes jsou v areálu kanceláře, galanterie a fitness centrum.

Lazar Auspitz a Gomperzové Lazar Auspitz byl v Brně od roku 1802 tolerovaným židovským podnikatelem. Na dnešní Hybešově ulici založil třídírnu a prádelnu vlny a jako první v Rakousku exportoval do Anglie. V roce 1837 zřídil továrnu na jemné sukno, kterou po jeho smrti převzali jeho vnukové Julius a Max Gomperzové. Značka L. Auspitz Enkel se svým jemným černým suknem stala známou po celé Evropě a sklad výrobků měla po léta dokonce i v New Yorku.

Rod Gomperzů patřil mezi vlivné židovské rodiny, které se zasloužily o rozvoj Brna a jeho židovské obce. Patřili do ní nejen podnikatelé a bankéři, ale i politici, filozofové a další významné osobnosti. Například Philipp Gomperz, zeť Lazara a významný bankéř a jeho majetek byl vyčíslen na 309 265 zlatých. Pro představu, slušné živobytí měšťanské rodiny na celý rok by v té době zajistilo 500 zlatých.

Jeho synové Julius a Max přesunuli v roce 1853 výrobu svého děda na Václavskou 6, kde dodnes stojí areál bývalé textilky. Jedná se o výraznou několika patrovou budovu ve tvaru písmene „L“. I když jsou v budově dnes osazena nová okna, celá fasáda si zachovává původní členění. Po druhé světové válce zde začal sídlit Výzkumný ústav pletařský.

Brno a jeho textilní magnáti. Sedm rodin průmyslníků, kteří ovlivnili tvář Brna

 

///

 

Lazar Auspitz (Václavská 6) Lazar Auspitz started trading with wool in the Křižovnický court in Old Brno at the end of the 18th century. He then built his business on Ugartova street 6 (today’s Václavská). The factory was built according to the design of Ludwig Friedrich Förster before 1850, to this day its division has been preserved as well as the internal structure. Later, the company was run by Auspitz’s grandchildren (Gomperz), who modernized it. They supplied woolen goods to the market under the LAE brand – so they kept the original name. After the war, the company became a Mosilana school plant, then there was the Wool Research Institute and the Knitting Research Institute. Today there are offices, haberdashery and a fitness center.

Lazar Auspitz and the Gomperz family Lazar Auspitz has been a tolerated Jewish businessman in Brno since 1802. He founded a wool sorting and laundry on today’s Hybešová Street and was the first in Austria to export to England. In 1837, he established a fine cloth factory, which was taken over after his death by his grandchildren Julius and Max Gomperz. The L. Auspitz Enkel brand, with its fine black skirt, became known throughout Europe and had a product warehouse even in New York for years.

The Gomperz family was one of the influential Jewish families who contributed to the development of Brno and its Jewish community. It included not only entrepreneurs and bankers, but also politicians, philosophers and other important personalities. For example, Philipp Gomperz, Lazarus‘ son-in-law and a prominent banker, and his assets were valued at 309,265 gold. Just to give you an idea, a decent living for a burgher family for a whole year would ensure 500 gold coins at that time.

In 1853, his sons Julius and Max moved the production of their grandfather to Václavská 6, where the area of ​​the former textile factory still stands. It is a distinctive multi-storey building in the shape of the letter „L“. Although the building is now fitted with new windows, the entire façade retains its original layout. After the Second World War, the Knitting Research Institute began to be located here.

Brno a jeho textilní magnáti. Sedm rodin průmyslníků, kteří ovlivnili tvář Brna